website templates free download


Obowiązek informacyjny

POLITYKA PRYWATNOŚCI

www.bombykwietne.pl, www.sklep.bombykwietne.pl

obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.bombykwietne.pl jest Ewelina Ustyjańczuk, zamieszkała w Warszawie, 01-510, przy ul. Zajączka 11/25, prowadząca serwis www pod adresem bombykwietne.pl oraz sklep internetowy pod adresem: sklep.bombykwietne.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7393668430, REGON 388905186.


2. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych klientów w zakresie danych koniecznych do realizacji zamówień oraz rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń lub uczestników konkursu przez Administratora jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Korzystających (za Korzystających uważa się Użytkowników zarejestrowanych, Użytkowników niezarejestrowanych oraz Klientów), będących osobami fizycznymi)


3. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?

    1. W celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień.

    2. W celu świadczenia dodatkowych usług przez Administratora, (między innymi świadczenia usług drogą elektroniczną, przeprowadzenia     konkursów przez Administratora).

    3. W celu rozpatrywania zgłoszonych przez Ciebie reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych.

    4. W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych ze składanymi przez Ciebie zamówień.

    5. Za Twoją dobrowolną zgodą na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych o promocjach (newsletter), Twoje dane mogą     być     także przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów.

    6. W celu dopasowania sklepu do Twoich potrzeb, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia     usług     Administratora.


4. Dane osobowe, które będą przetwarzane przez sklep.bombykwietne.pl

    1. Imię i nazwisko,

    2. Data urodzenia,

    3. Płeć,

    4. Nazwa firmy,

    5. Numer NIP,

    6. Adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej,

    7. Adres e-mail,

    8. Numer telefonu,

    9. Adres dostarczania przesyłki,

    10. Adres IP Twojego komputera,

    11. Dane dot. Twojej przeglądarki www,

    12. Kraj, z którego odwiedzasz Serwis,


5. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?

    1.Dane osobowe podane na potrzeby rejestracji Konta w sklepie internetowym będą przetwarzane do momentu rezygnacji z konta.

    2. W przypadku sprzedaży produktów, organizacji konkursu, rozpatrywania reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora lub odwrotnie,     dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wywiązania się z umowy lub rozpatrzenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń. Po tym okresie,     wyłącznie, jeżeli jest to wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowo-księgowych, przez czas     przechowywania ww. danych wymagany przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

    3. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych, jeżeli została udzielona przez Ciebie zgoda na otrzymywanie od Administratora informacji     handlowych drogą elektroniczną, do momentu wycofania przez Ciebie ww. zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

    4. W przypadku dopasowania sklepu do Twoich potrzeb, do wykrywania nadużyć czy botów oraz do pomiarów statystycznych, czy udoskonalania     usługi, Twoje dane będą przetwarzane w tych celach do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania przez     Ciebie z usług sklepu.


6. Czy podawanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jest jednak niezbędne, aby zamówienia mogły zostać realizowane, dodatkowe usługi mogły być świadczone przez Administratora, w celu wzięcia udziału w konkursach, otrzymywania zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), w celu rozpatrywania zgłaszanych reklamacji lub innych roszczeń wobec Administratora danych. Podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym i jest warunkiem zawarcia tej Umowy. 


7. Komu będą przekazywane Twoje dane osobowe? 

- podmiotom obsługującym płatności elektroniczne;

- podmiotom zajmującym się świadczeniem usług transportowych i kurierskich – zgodnie z Twoim wyborem dokonanym przy składaniu zamówienia;

- podmiotom prowadzącym dokumentację księgową;

- podmiotom prowadzącym obsługę prawną;

- podmiotom prowadzącym usługi informatyczne;

- podmiotom zajmującym się świadczeniem usług hostingowych serwisu;

*Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego 


13. Czy Twoje dane będą przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym


14. Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji, również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. Udostępnianie Profilu).


15. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwieniem korzystania z Serwisu, a także badaniem satysfakcji. Jeśli wniesiesz sprzeciw i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.


16. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będziemy traktować jako żądanie usunięcia Konta.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.


17. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.


18. Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym oraz o profilowaniu;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.


19. Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).


20. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


21. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.


22. W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.


23. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


24. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.


25. Informacja o „cookies” (czyli o „ciasteczkach”)

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. "cookies") na dysku Twojego komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności wymagające autoryzacji.

Sklep Administratora przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

• utrzymania sesji użytkownika, dzięki czemu np. po przejściu na kolejną stronę nie trzeba się od nowa logować, nie opróżnia się koszyk i można zrobić zakupy;

• lepszego dopasowania sklepu do potrzeb użytkowników;

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

• niezbędne do działania sklepu - np. pozwalające korzystać z koszyka;

• pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

• wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze sklepu;

• funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień, personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub kraju;

• statystyczne - służące do zliczania statystyk dotyczących strony internetowej.

Na naszych stronach Podmioty trzecie również zamieszczają na stronie sklepu informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

Korzystanie przez Administratora z plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w komputerze osoby korzystającej ze sklepu internetowego lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym komputerze.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania Twojej przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym Twojego komputera. Pamiętaj, że efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcji sklepu (logowanie, koszyk itp.).

Korzystanie ze sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na dysku Twojego komputera, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na dysku Twojego komputera.

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.


26. Zmiany w polityce prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.


Pozdrawiamy.